KHI NIỀM TIN ĐƯỢC GỬI TRAO

Ngày 05/05/2021 Cty CP GD Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM bắt đầu đồng hành hỗ trợ nhóm đầu tiên những ACE trung tâm Cai Nghiện Tái Hòa Nhập Cộng Đồng do Trưởng trung tâm Lê Minh Phương. Người là tấm gương lớn cho việc trở về từ vực thẳmhttps://www.giaoduc.edu.vn/nguoi-tro-ve-tu-vuc-tham.htmPhân tích bài BCPT sinh trắc vân tay để tìm ra hướng đi đúng của cuộc đời. Các ACE đã trao niềm tin, chúng tôi sẽ trao lại cho ACE chiếc la bàn của đời mình.05/05/2021

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *