Phân tích nhận dạng dấu vân tay – Dermatoglyphics ?

I. Sinh trắc dấu vân tay là gì ? Sinh trắc dấu vân tay là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về dấu vân tay của con người với tên. Một nhánh nhỏ của sinh trắc học dấu vân tay là: Phân tích nhận dạng dấu vân tay II. Tại sao lại có ngành sinh trắc… Continue reading Phân tích nhận dạng dấu vân tay – Dermatoglyphics ?